ffinance a.s.

Zpracovávání a ochrana osobních údajů - GDPR

1. Základní informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti ffinance a.s., IČO 27942635, obchodní společnost zaps. pod sp. zn. B 12227 u Městského soudu v Praze, sídlem Skořepka 1058/8, 11000 Praha 1 - Staré Město Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany společnosti ffinance a.s., ve vztahu ke kterým je společnost ffinance a.s. v pozici správce.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují zejména:

1. jméno a příjmení
2. adresu bydliště, včetně trvalého bydliště
3. kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo)
4. datum narození
5. rodné číslo
6. IČO a další údaje o právnické osobě (SVJ nebo bytové družstvo)
7. případně další osobní údaje, které sami uvedete.

Osobní údaje získáváme při vyhodnocování pohledávek jednotlivých společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) nebo bytových družstev.

3. Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme zejména pro:

- ověření totožnosti a plnění dalších povinností, které nám ukládají právní předpisy;
- scoring pohledávek (například ověření dlužníka v Centrální evidenci exekucí);
- komunikaci;
- řešení dotazů a stížností

Automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování, neprovádíme.

Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k získání osobních údajů, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem společnosti ffinance a.s.. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy o postoupení pohledávky subjektem, za který jednáte;
2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností;
3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. pro účely cenotvorby našich produktů);
4. jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoli odvolatelný souhlas.

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit či odvolat, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.

6. Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni poskytnout:

- orgánům, kterým máme případnou povinnost poskytovat osobní údaje, včetně České národní banky, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
- poskytovatelům služeb či produktů, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří nám pomáhají s administrací dodavatelsko-odběratelských vztahů;
- jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.).

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných záruk.

7. Práva spojená se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

- právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);
- právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti ffinance a.s.;
- právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
- právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
- právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů;
- právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

9. Další informace

Aktuální verze dokumentu „Zpracovávání a ochrana osobních údajů“ je vždy dostupná na našich webových stránkách www.ffinance.cz/gdpr. O zaslání písemné kopie můžete také požádat elektronicky na adrese info@ffinance.cz nebo písemně na korespondenční adrese sídla společnosti zapsané v obchodním rejstříku.
Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu společnosti ffinance a.s. pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na adrese info@ffinance.cz nebo písemně na korespondenční adrese sídla společnosti zapsané v obchodním rejstříku.